வாழ்க்கையைப் பற்றி பெரிதும் கவலைப்படாதே,
எப்படியும் நீ அதிலிருந்து உயிரோடு தப்பப் போவதில்லை.

-எல்பர்ட் ஷெப்பர்ட்