களைப்பு கல்லின் மேலும் 
குறட்டை விடும்,
அமைதியில்லாத சோம்பலுக்கு 
தலையணையும் உறுத்தும்.

-ஷேக்ஸ்பியர்