நமக்குப் பாரமாக இருப்பவர்களை 
நாம் மன்னித்துவிடலாம்,
ஆனால் நாம் பிறருக்குப் பாரமாக இருப்பது 
மன்னிக்க முடியாத குற்றம்.

-மன்னர் ஷா