நமக்குப் பாரமாக இருப்பவர்களை நாம் மன்னித்துவிடலாம்,
ஆனால் நாம் பிறருக்குப் பாரமாக இருப்பது மன்னிக்க முடியாத குற்றம்.

-மன்னர் ஷா