உயிர் இனங்கள் அனைத்துக்கும் 
உறக்கம் உண்டு.
ஆனால் பிறரிடம் வாங்கும் கடனுக்கு 
ஏற்படும் வட்டிக்கு உறக்கமேயில்லை.

-கதே