உங்கள் எதிரிகளை கவனித்து வாருங்கள்,
அவர்களே உங்கள் குற்றங்களை முதலில் கண்டுபிடிப்பவர்கள் ஆவார்கள்.

-பெனிலின்