மனிதர்கள் எதைக் குறி வைக்கின்றனரோ அதைத் தான் அடைகின்றனர்.
எனவே உயர்வானவைகளின் மேல் குறி வைப்பதே நல்லது.

-ஹென்றி டேவிட் தேரோ