அறிவுள்ளவன் எல்லா செல்வத்தையும் ஒரே இடத்தில் சேமிக்க மாட்டான்.

-செர்வான்ட்ஸ்