தேவையிலிருந்து இன்னொரு தேவையைக்  கண்டுபிடிப்பதுதான் முன்னேற்றம்.

-ஜான்சன்