எல்லாருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன;
பிரச்னைகளைக் கண்டு அஞ்ச வேண்டாம்;
எல்லாப் பிரச்னைகளுக்கும் தீர்வுகள் உள்ளன
என்பதனை நினைவில் வைக்கவும்.

-மெர்வின்