வேண்டாம் என்று அடிக்கடி சொல்லத் தெரிந்தவன் தான்
வாழ்நாள் பூராவும் மனத்தாலும் உடலாலும்
வலு உள்ளவனாக இருப்பான்.

-மக்லேரன்