திட்டமிடப்படும் 
மிகப் பெரிய காரியங்களை விட
உடனுக்குடன் செய்து முடிக்கும் 
சிறிய காரியங்களே சிறந்தவை.

-பீட்டர் மார்ஷல்