கதிரவன் ஒளியை நோக்கியே 
முகத்தை நீ வைத்துக்கொண்டால்
நிழலைப் பார்க்க மாட்டாய்.

-ஹெலன்