சுவரின் பாதுகாப்பு இருந்தால்
கிழவிக்கும் வீரம் வந்து விடும்.

-செக்கோஸ்லேவியா பழமொழி