எல்லாப் பக்கங்களிலிருந்தும்
நல்ல சிந்தனைகள்
நம்மை வந்தடையட்டும்.

-ரிக் வேதம்