ஒருவனுக்கு பகைவனாய் இருப்பதை விட
சிறந்தவர்களாகி விடுவதுதான்
அவர்களை வஞ்சம் தீர்க்கும் வழி.

-டயோ ஜினஸ்