வாழ்ந்து தீர வேண்டும் என்ற மனோநிலைதான்
வாழ்வின் சிறந்த  மருந்து.

-கே. பாலசந்தர்