விடை காண முடியாத சில கேள்விகள்
இதயத்தில் எழும்போதுதான்
வாழ்க்கையே ருசிக்க ஆரம்பிக்கிறது.

-கே. பாலசந்தர்