எறும்புக்குத் தேவைப்படுவதைவிட
ஆயிரம் மடங்கு உணவு
யானைக்குத் தேவைப்படுகிறது.
ஆனால் இது ஏற்றத்தாழ்வின் அறிகுறி அல்ல.

-காந்தி