நாளைக்குச் செய்யலாம் என்று ஒரு வேலையைத் தள்ளிப் போடுவதில் தவறு இல்லை, அது நாளை மறுநாள் செய்யவேண்டிய வேலையாய் இருக்குமானால்.

-ஆஸ்கார் ஒயில்டு