ஆலோசனை சிறந்ததாக இருந்தால் 
அதைக் கூறியவர் பற்றி சிந்திக்க வேண்டியதில்லை.

-அப்துல் ரஹீம்