அறிவே இல்லாதவனையும்
அதிகம் இல்லாதவனையும்
பணக்காரனாக்கும் வல்லமை
தன்னம்பிக்கைக்கு உண்டு.

-டால்ஸ்டாய்