நாம் சிலரை 
வெறுப்பதற்குக் காரணம்
அவர்களை 
சரியாகப் புரிந்து கொள்ளாததுதான்;
அவர்களை 
சரியாகப் புரிந்து  கொள்ளாததற்குக் காரணம்
நாம் 
அவர்களை வெறுப்பதுதான்.


-ஸ்பானிஷ் பழமொழி