இரண்டும் இரண்டும் நான்கு என்பது உண்மை;
ஆனால் அதைக் கூட ஒரு முறை யோசித்துவிட்டுச் சொல்லுங்கள்.

-லித்தன்பேர்க்