உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி வேண்டும்;
எழுதினாலும், பேசினாலும், மெளனமாக இருந்தாலும்.

-ஜெயகாந்தன்