சோகம் உங்களை சுடுகிறபோது 
தாங்கிக்கொள்ளுங்கள்.
ஏன் தெரியுமா?
விரைவிலேயே பன்னீர் 
உங்கள் மேனியில் பட இருக்கிறது.

-கல்லீ கிப்சன்