நம்மைச் சூழ்ந்தே
சொர்க்கம் இருக்கிறது என்பதை மனிதன் உணரவேண்டும்.

-ஜான் பரோஸ்