நீ வாயைத் திறக்கும் போதெல்லாம்
உன் உள்ளத்தைத் திறக்கிறாய்.
ஆகவே, கவனமாக இரு.

- யஸ்