இவ்வுலகில் புரியும் நன்மைகளே
உண்மையான செல்வம்.

-நபிகள் நாயகம்