கட்டில் எவ்வளவு சிறிதாயினும் காதல் ஜோடிக்கு
அதில் போதுமான இடம் கிடைத்துவிடும்.

-யோஹல் பிரிட்டிஷ் ஷில்வர்