காதல், இருமல், புகை
இவற்றை மூடி மறைப்பது 
கஷ்டம்.

- பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்