மனப்பூர்வமான முயற்சிகள்,
மகத்தான வெற்றிகளைத்
தராமல் விட்டதாகச்
சரித்திரமே கிடையாது.

-ஜான்வானா மேக்கர்