சேமிக்கக் கூடிய இடத்தில் செலவு செய்யாதீர்கள்;
செலவு செய்யவேண்டிய இடத்தில் செலவு செய்யத்  தயங்காதீர்கள்.

- செனேகா