இறைவன் சுமைகளைத் தந்திருக்கிறார்.
அதே நேரத்தில் தோள்களையும் தந்திருக்கிறார், 
அவற்றைத் தாங்குவதற்காக.

-யூதப் பழமொழி