உனக்கு வாழ ஆசையா?
அப்படியானால் காலத்தை வீணாக்காதே!
ஏனென்றால் வாழ்வென்பதே காலத்தால் ஆனது.

-பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்