அன்பு மயமாக இருக்கலாம்,
ஆனால் அடிமையாகப் போய் விடக்கூடாது.

-மாத்யூ கிரீன்