போற்ற வேண்டியவை உண்மை, உழைப்பு, உயர்வு;
பின்பற்ற வேண்டியவை கனிவு, பணிவு, துணிவு;
பேணப்பட வேண்டியவை கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு.

-அறிஞர் அண்ணா