உலகில் தோன்றும் எம்மனிதனையும்
ஒளி விளங்கச் செய்யவல்ல ஒளி எது?
அது உண்மை ஒளியே.

- புனித யோவான் (விவிலியம்)