மோரை கடைந்து வெண்ணெய் எடுப்பது போல
அறிவை வளர்த்துக்கொண்டு பயன் பெறவேண்டும்.

- அறிஞர் அண்ணா