பகல் தன் வழியே வருகிறது.
எழுந்து நில்.  நிமிர்ந்து நில்;
நீ நேராகச் செல்வதற்காக.

- ஸ்பானிஷ் பழமொழி