காதல், சாளரம் வழியாகப் புகுந்து, 
கதவு வழியாக வெளியே செல்லும்.

-வில்லியம் கேம்டன்