உண்மையை நேசி 
ஆனால் பிழையை மன்னித்து விடு.

-வால்டேர்