பெருமைப்படுத்திக் கொள்வதற்குச்
செல்வத்தில் பிரமாதமாக ஒன்றுமில்லை.

-ஆவ்பரி