நான் சேர்த்ததை இழந்தேன்;
செலவு செய்ததைப் பெற்றேன்;
கொடுத்ததை உடையேன்.

-டெவன்ஷேர்