நல்லது போனால் தெரியும்;
கெட்டது வந்தால் தெரியும்.

-சாக்ரடீஸ்