பற்று இல்லாமல் இருங்கள்;
ஆனால் காட்டுக்குச் சென்று விடாதீர்கள்.

-மாத்யூ கிரீன்