வாழ்வதற்கு நம்பிக்கை தேவை;
ஆனால் அது குருட்டுத்தனமாக இருக்கக் கூடாது.

-ஆவ்பரி