தவறு செய்யாதவன் சட்டத்தைப் புரட்ட மாட்டான்.

- மெனாண்டர்