அனுபவம் ஒரு கடுமையான வாத்தியார்,
அது சோதனையைத் தந்த பிறகுதான் 
பாடத்தை போதிக்கிறது.

- பெர்னாட்ஷா