பேராசை இல்லாமலிருப்பது சொத்துக் கிடைப்பதற்குச் சமம்;
தேவையற்ற பொருட்களை வாங்காமலிருப்பது வருமானத்திற்குச் சமம்.

- சிசரோ