சுமுகமாயிருத்தல் என்பது
விலையின்றிக் கிடைக்கும்;
ஆனால் அதைக் கொண்டு
அனைத்தையும் வாங்க முடியும்.

-பிராங்க்ளின்